හොලිඩේ ඉන් හෙල්සින්කි - එක්ස්පෝ, ෆින්ලන්තයේ හෙල්සින්කි හි පිහිටි බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි.

එම Holiday Inn Helsinki - Expo, ෆින්ලන්තයේ හෙල්සින්කි හි බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි.

 

 

 

 

 

 

මෙම පළ කිරීම් ෆින්ලන්තයේ හෙල්සින්කි හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වෙත සමීපතම හෝටල් ලැයිස්තුගත කරයි:

 

හෙල්සින්කි මධ්‍යම දුම්රිය ස්ථානය

හෙල්සින්කි - වන්ටා ගුවන් තොටුපළ (HEL)

 

 

 

හෝටල් Kämp ශීත ඍතුවේ රාත්රී - panoramioආශ්රිත:

වෙනත් නගර සහ නගර වල හෝටල්