Houston, Texas

ຮູບພາບໂດຍ 272447 ຈາກ Pixabay

 

 

 

ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບອກລາຍຊື່ໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສົນໃຈຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ສຸດໃນ Houston, Texas:

 

ສະ ໜາມ ບິນຂ້າມທະວີບ George Bush (IAH))

ສະ ໜາມ ບິນ William P. Hobby (HOU)