مرکز کی ورث دانشگاه بانک جنوبی لندن
همانطور که دانشگاه بانک جنوبی لندن در مجاورت آن قرار دارد ایستگاه راه آهن فیل و قلعه در جنوب تیمز در ساوت وارک ، نزدیک ترین هتل ها به هتل همان فیل و قلعه است. هتل بریج که نزدیکترین ایستگاه به راه آهن است ، حتی به دانشگاه نزدیکتر است.

مرتبط:

هتلهای نزدیک ایستگاه واترلو

هتل های نزدیک ایستگاه مریلبون

هتل های نزدیک فرودگاه هیترو