එම්එන් හි බෙමිඩ්ජි හි හෝටල් කිහිපයකින් එකක් වන Quality In Bemidji.

එම්එන් හි බෙමිඩ්ජි හි හෝටල් කිහිපයකින් එකක් වන Quality In Bemidji.

 

 

 

 

 

 

මිනසෝටා හි බෙමිඩ්ජි හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි:

 

බෙමිඩ්ජි ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල (BJI)

බෙමයිජි රාජ්ය විශ්ව විද්යාලය

 

 

 

 

මිනසෝටා හි බෙමිඩ්ජි හි තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

බැමිඩ්ජි නගර, මිනසෝටා ලකුණ (34378081514)ආශ්රිත:

වෙනත් නගර සහ නගර වල හෝටල්