බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන රැඩිසන්, බෙමිඩ්ජි, එම්එන් විසින් රචිත ද කන්ට්‍රි ඉන් සහ සූට්ස්. බෙමිඩ්ජි ප්‍රාන්ත විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ කි.මී 3 ක් හෝ සැතපුම් 2.2 ක් Radතින් පිහිටි රැඩිසන්, බෙමිඩ්ජි, එම්එන් හි තරු 1.3 ක කන්ට්‍රි ඉන් ඇන්ඩ් සූට්ස් ය. කාමර දෙක දක්වා නිදා ගනී හෝ […]

වැඩිදුර කියවන්න

බෙමිඩ්ජි ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන වින්ඩ්හැම් බෙමිඩ්ජි එම්එන් විසින් සුපර් 8. බෙමිඩ්ජි ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල (බීජේඅයි) වෙත සේවය කරනුයේ මිනියාපොලිස් වෙත ගුවන් ගමන් ලබා දෙන ඩෙල්ටා සම්බන්ධතාවයෙනි. බෙමිඩ්ජි ගුවන් තොටුපළට සමීපතම හෝටලය වන්නේ තාරකා 3 ක ගුණාත්මක භාවයෙන් යුත් බෙමිඩ්ජි වන අතර එය කි.මී 0.8 ක් හෝ ½ [...]

වැඩිදුර කියවන්න

එම්එන් හි බෙමිඩ්ජි හි හෝටල් කිහිපයකින් එකක් වන Quality In Bemidji. මිනෙසෝටා හි බෙමිඩ්ජි හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: බෙමිඩ්ජි ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල (බීජීඅයි) බෙමිඩ්ජි රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාලය මිනසෝටා හි බෙමිඩ්ජි හි තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න .... […]

වැඩිදුර කියවන්න