පික්සාබේ ඩවුන්ටවුන්හි සැන් ඩියාගෝ හි ජෙසී මැක්ඩොනෝගේ ප්‍රතිරූපය පහත දැක්වෙන කාණ්ඩ වලින් හෝටල් වේ: 5-තරු හෝටල් 4-තරු හෝටල් 3-තරු හෝටල් 2-තරු හෝටල් 5-තරු හෝටල් 5-ස්ටාර් හෝටල් ඩවුන්ටවුන් සැන් ඩියාගෝ: සියල්ල මෙහි ලැයිස්තුගත කර ඇති තරු 5 හෝටල් […]

වැඩිදුර කියවන්න

Bild von mmorris76 auf පික්සාබේ මේවා කැලිෆෝනියාවේ සැන් ඩියාගෝ හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් වේ: එයාර්පෝට් ඩවුන්ටවුන් සැන් ඩියාගෝ සී වර්ල්ඩ් සැන් ඩියාගෝ සැන් ඩියාගෝ කාලගුණය සැන් ඩියාගෝ ගුවන් තොටුපලේ වර්තමාන වේලාව සැන් ඩියාගෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල (සැන්) දේශීය වශයෙන් සේවය කරයි හා […]

වැඩිදුර කියවන්න