නොවූටෙල් මුම්බායි ජුහු වෙරළ, ජුහු වෙරළේ ඇති එක් වෙරළ තීරයකි. ජුහු වෙරළ තීරයේ වෙරළ තීරයේ පිහිටි හෝටල් වලට ජේ ඩබ්ලිව් මැරියට් සහ රමදා යන ස්ථාන ඇතුළත් වේ. නොවටෙල් මෙන්ම පුරවැසි හෝටලය ද ඇත. ජේඩබ්ලිව් මැරියට් මුම්බායි ජුහු […]

වැඩිදුර කියවන්න

මුම්බායි හි ඉන්දියාවේ ගේට්වේ ඔෆ් කොලාබා හි හෝටල් ඩිප්ලෝමාට්. ඉන්දියාවේ ගේට්වේ ඔෆ් සමීපතම හෝටලය මුම්බායි හි ටජ්මහල් කුළුණ වන අතර එය කි.මී 0.1 ක් හෝ සැතපුම් 0.06 ක් isතින් ඇත. මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි. වායු සමීකරණය කළ කාමර නිදා ගන්නේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඉන්දියාවේ මුම්බායි ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන ජේඩබ්ලිව් මැරියට් මුම්බායි සහාර් ගුවන් තොටුපල. ඉන්දියාවේ මුම්බායි හි ප්රධාන ගුවන් තොටුපල වන්නේ මුම්බායි (BOM) නම් චත්රපති ශිවාජි මහරාජ් ජාත්යන්තර ගුවන් තොටුපලයි. එයාර් ඉන්දියා හි කේන්ද්‍රස්ථානයක් වීමට අමතරව, ඕම් වෙත සේවය කරන ඕල් නිපොන් ඇතුළු තවත් බොහෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා ද […]

වැඩිදුර කියවන්න

ඉන්දියාවේ මුම්බායි හි හොඳම හෝටල් වලින් එකක් වන මුම්බායි හි ටජ්මහල් කුළුණ. ඉන්දියාවේ මුම්බායි හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: මධ්‍යම මුම්බායි චත්‍රපති ශිවාජි මහරාජ් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල, මුම්බායි (BOM) ඉන්දියාවේ ගේට්වේ ජුහු බීච් මධ්‍යම මුම්බායි […]

වැඩිදුර කියවන්න