සොෆියා විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන නිව් ඔටානි ටෝකියෝ විධායක මන්දිරය සෙන් හෝටලයෙන් බලන්න.

සොෆියා විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන නිව් ඔටානි ටෝකියෝ විධායක මන්දිරයේ සෙන් හෝටලයේ දසුන.

 

 

 

 

 

නිව් ඔටානි ටෝකියෝ විධායක මන්දිරයේ සෙන් හෝටලයේ කාමරයක්.එම සොෆියා විශ්ව විද්‍යාලයට ආසන්නතම හෝටලය යනු හෝටලය නිව් ඔටානි ටෝකියෝ විධායක මන්දිරය සෙන් අයි , එනම් කි.මී 0.2 ක් හෝ සැතපුම් 0.12 ක් .තින් ය. මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

වායු සමීකරණය කළ කාමරවල පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකි අතර තේ/කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට අවන්හලක් සහ බාර් එකක් ඇතුළත් වේ. කුඩා වෙළඳපොලක් මෙන්ම එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමට පහසුකම් සලසන අතර විදුලි වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානයක් ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව පස්වරු 2 සිට රාත්‍රී 11 දක්වා වේ. එම පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

102-8578 ටෝකියෝ සිට චියෝඩා-කු කියෝයිචෝ 4-1, ජපානය

 

 

 

 

 

 

සොෆියා විශ්ව විද්‍යාලය අසල වෙනත් හෝටල්

 

 

 

 

තවත් ආසන්න හෝටලයක් නම් නිව් ඔටානි ටෝකියෝ ද මේන් හෝටලයයි. නිව් ඔටානි ටෝකියෝ උද්‍යාන කුළුණ ද ඇත.

 

 

 

 

 

 

හෝටලය නිව් ඔටානි ටෝකියෝ ප්‍රධාන

 

 

 

 

හෝටලය නිව් ඔටානි ටෝකියෝ ප්‍රධාන වේ.හෝටලය නිව් ඔටානි ටෝකියෝ ප්‍රධාන අයි: 0.3 km (සැතපුම් 0.19) මෙම හෝටලය ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දෙයි.

වායුසමනය කළ කාමරවල පුද්ගලයන් එක්, දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකිය. ඔවුන් පැමිණෙන්නේ ශීතකරණයක් සහ කුඩා බාර් සමඟ ය. ඔවුන් සතුව විදුලි කේතලයක් ද තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් වලට ආසියානු සහ බටහිර කෑම වර්ග දෙන අවන්හල් දෙකක් ඇතුළත් වේ. කුඩා වෙළඳපොලක් සහ ස්පා එකක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ඇති අතර විදුලි වාහන ආරෝපණ මධ්‍යස්ථානයක් ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

102-8578 ටෝකියෝ-ටු, චියෝඩා-කු, කියෝයි-චෝ 4-1, ජපානය

 

 

 

 

 

 

හෝටලය නිව් ඔටානි ටෝකියෝ වත්ත කුළුණ

 

 

 

 

හෝටලය නිව් ඔටානි ටෝකියෝ වත්ත කුළුණ.හෝටලය නිව් ඔටානි ටෝකියෝ වත්ත කුළුණ අයි: 0.4 km (සැතපුම් 0.25) අනෙක් හෝටල් දෙක මෙන්ම මෙයද ගුවන් තොටුපල ෂටලයක් ලබා දේ.

වායුසමනය කළ කාමරවල පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා ගත හැකි අතර ශීතකරණයක් ඇත. ඔවුන් සතුව විදුලි කේතලයක් ද තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා සුෂි අවන්හලක් මෙන්ම ඉතාලි අවන්හලක් ද ඇතුළත් ය. කුඩා වෙළඳපොලක් මෙන්ම එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

102-8578 ටෝකියෝ සිට චියෝඩා-කු කියෝයිචෝ 4-1, ජපානය

 

 

 

 

සොෆියා විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

සොෆියා විශ්ව විද්‍යාලය යොට්සුයා කැම්පස් 3ආශ්රිත:

ටෝකියෝ හි හෝටල්

අනෙකුත් විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල අසල හෝටල්

නොමිලේ වාහන නැවැත්වීම සහිත තවත් හෝටල්