සියැටල්හි අහස.

 

 

 

වොෂිංටනයේ සියැටල් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මේවාය:

 

බෝයිං පිටිය (බීඑෆ්අයි)

සියැටල් - ටකෝමා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (සීඒ)