සැන් ඇන්ටෝනියෝ රිවර්වෝක්.

 

 

 

ටෙක්සාස්හි සැන් ඇන්ටෝනියෝ හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් මේවාය:

 

සැන් ඇන්ටෝනියෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපල (SAT)

සීවර් වර්ල්ඩ් සැන් ඇන්ටෝනියෝ