නියුස් ෂ්ලොස් ෂ්ලොස්ප්ලැට්ස්ප්‍රින්ග්බ්‍රන්නන් ජුබිලියුම්සෝල් ස්කොලොස්ප්ලැට්ස් ස්ටුට්ගාර්ට් 2015 01
මෙම තනතුරු ජර්මනියේ ස්ටුට්ගාර්ට් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් ලැයිස්තුගත කරයි:

ස්ටුට්ගාර්ට් ගුවන් තොටුපල

ස්ට්ට්ගාර්ට් මධ්‍යම ස්ථානය (හවුප්ට්බාන්හොෆ්)

ස්ටට්ගාර්ට් වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය (මෙසෙ)

 

ස්ටුට්ගාර්ට් (5397508812)