ෆ්ලූගෆෙන් සහ මෙසී ස්ටුට්ගාර්ට්
ස්ටට්ගාර්ට් ගුවන් තොටුපල පිහිටා ඇත්තේ ස්ටට්ගාර්ට් වෙළඳ ප්‍රදර්ශනයට (මෙසෙ) යාබදව බැවින් මෙසෙයට ආසන්නතම හෝටල් ගුවන් තොටුපළට සමාන ය. මේ සමඟ ඇති සිතියම ඔවුන් එකිනෙකාට කෙතරම් සමීපද යන්න පෙන්වයි. ගුවන් තොටුපල ගොඩනැගිලි දම් පැහැයෙන් ද, මෙසෙ ගොඩනැගිලි රතු පැහැයෙන් ද ඇත.

ගුවන් තොටුපල ස්ටට්ගාර්ට් පර්යන්ත 1-4 ගමනාගමනය
ස්ටට්ගාර්ට් ගුවන් තොටුපළට ආසන්නතම හෝටල් දෙක නම් මීවන්පික් හෝටලය ස්ටුට්ගාර්ට් ගුවන් තොටුපල අයි සහ වින්ඩ්හැම් ස්ටුට්ගාට් ගුවන් තොටුපල මෙසී අයි. මුවෙන්පික් ගුවන් තොටුපල ඉදිරිපිට ඇති අතර වින්ඩ්හැම් ඊට යාබදව පිහිටා ඇත.

 

මුවෙන්පික් හෝටලය

ෆ්ලූගෆෙන්ස්ට්‍රේස් 50, 70629 ස්ටුට්ගාර්ට්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට


 

වින්ඩම් හෝටලය

ෆ්ලූගෆෙන්ස්ට්‍රේස් 51, 70629 ස්ටුට්ගාර්ට්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටවීම: පෙ.ව.


 

ස්ටට්ගාර්ට් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති අනෙකුත් හෝටල්:

හොඳම බටහිර ප්ලාසා හෝටලය ස්ටුට්ගාර්ට් - ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ් අයි: 1.6 km (සැතපුම් 1) ගුවන් තොටුපල ෂටලය.

කාල්-බෙන්ස්-ස්ට්‍රේස් 25, 70794 ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

 

ෆ්‍රිට්සිස් කලා හෝටලය: 1.6 km (සැතපුම් 1)

ප්ලෙනින්ගර් ස්ට්‍රේස් 39 -41, 70794 ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ්, ජර්මනිය

ඇතුළත් වීම: සවස 6 සිට 10 දක්වා

පිටත් වීම: පාන්දර 7 සිට 10 දක්වා

 

හෝටලය හර්ෂ්ගාර්ටන් අයි: 1.6 km (සැතපුම් 1)

රොසෙන්ස්ට්‍රැසේ 27, 70794 ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ්, ජර්මනිය

ඇතුළත් වීම: සවස 2 සිට 10 දක්වා

පිටවීම: පෙ.ව.

 

ගුවන් තොටුපල හෝටල් ෆිල්ඩර් පෝස්ට් අයි: 1.7 km (සැතපුම් 1.1)

ෂෝල්ස්ට්‍රේස් 4-6, ප්ලෙනින්ගන්, 70599 ස්ටුට්ගාර්ට්, ජර්මනිය

ඇතුළත් වීම: සවස 2 සිට 11 දක්වා

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

ලන්ඩෙස්මේසි රිච්තුං ෆ්ලූගෆෙන් බ්ලොක් üබර් ඩයි - පරිදර්ශනය
ස්ටාර් ඉන් හෝටලය ස්ටුට්ගාර්ට් ගුවන් තොටුපල - මෙසෙස්, කොම්ෆෝට් විසිනි අයි: 1.7 km (සැතපුම් 1.1) ගුවන් තොටුපල ෂටලය.

ඩෙන් එන්ටෙනකර්න් 6, ප්ලිනින්ගන්, 70599 ස්ටුට්ගාර්ට්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට


 

හෝටල් ට්‍රියුබ් අයි: 1.8 km (සැතපුම් 1.12)

බ්‍රබන්ඩ්ට්ගාස් 2, ප්ලිනින්ගන්, 70599 ස්ටුට්ගාර්ට්, ජර්මනිය

ඇතුළත් වීම: සවස 3 සිට 11 දක්වා

පිටත් වීම: පාන්දර 6 සිට 11 දක්වා

 

ගුණාත්මක හෝටලය ෂ්වානන් ස්ටුට්ගාර්ට් ගුවන් තොටුපල/මෙස්සි: 1.8 km (සැතපුම් 1.12)

ඔබෙර බැච්ස්ට්‍රේස් 1-5, 70794 ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ්, ජර්මනිය

ඇතුළත් වීම: සවස 2 සිට 11 දක්වා

පිටත් වීම: පෙරවරු 6 සිට ප.ව. 12 දක්වා

බහන්හෝෆ් ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ්
ලක් වුණේ අයි: 1.9 km (සැතපුම් 1.2)

කාල්ස්ට්‍රේස් 2, 70794 ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: උදෑසන 6 සිට 30 දක්වා

මෙම හෝටලය ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ් දුම්රිය ස්ථානය අසල පිහිටා ඇති අතර එය ස්ටුට්ගාර්ට් ගුවන් තොටුපලේ සිට මිනිත්තු තුනක දුර ගමනකි.

 

ගාර්නි හෝටල් ෂූමාකර්: 2 km (සැතපුම් 1.24)

වොල්මාර්ස්ට්‍රේස් 19, 70794 ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ්, ජර්මනිය

ඇතුළත් වීම: පෙ.ව. 11 සිට ප.ව

පිටත් වීම: පාන්දර 7 සිට 11 දක්වා

මෙම හෝටලය ෆිල්ඩර්ස්ටැඩ් දුම්රිය ස්ථානයේ සිට මීටර් 100 ක් ,තින්, ගුවන් තොටුපලේ සිට එක් නැවතුමක දුරින් පිහිටා ඇත.

 

සවස් වන විට ස්ටුට්ගාර්ට් ගුවන් තොටුපල (2241806475)