මෙම තනතුරු වල ලන්ඩන්, එංගලන්තයේ පහත දැක්වෙන ආකර්ෂණ ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් ලැයිස්තු ගත කෙරේ: ලන්ඩන් සත්වෝද්‍යානය ඔක්ස්ෆර්ඩ් සර්කස් පික්කඩිලි සර්කස් වෙම්බ්ලි ක්‍රීඩාංගණය.  

වැඩිදුර කියවන්න