ග්වාතමාලා නගරයේ ලා අරෝරා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන ඇඩ්‍රියාතික හෝටල් බුටික් හි පිහිනුම් තටාකය. ලා අරෝරා ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (GUA) යනු ග්වාතමාලාවේ ප්‍රධාන ගුවන් තොටුපලයි. අවියන්කා හි කේන්ද්‍රස්ථානයක් වීමට අමතරව, අයිබීරියා, කෝපා, ඒරොමෙක්සිකෝ සහ […] ඇතුළු තවත් බොහෝ ගුවන් සමාගම් විසින් එය සපයනු ලැබේ.

වැඩිදුර කියවන්න