එල් සැල්වදෝර් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක් වන ගුණාත්මක හෝටලය රියල් ඒරොපුවර්ටෝ සැන් සැල්වදෝර්. එල් සැල්වදෝර් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ශාන්ත ඔස්කාර් ආර්නල්ෆෝ රොමෙරෝ වයි ගල්ඩමෙස් (එස්ඒඑල්) යනු සැන් සැල්වදෝරයේ පිහිටි ගුවන් තොටුපලයි. වොලාරිස් සහ අවියන්කා හි කේන්ද්‍රස්ථානයක් වීමට අමතරව කෝපා, අයිබීරියා, ඩෙල්ටා සහ ඒරොමෙක්සිකෝ යන ආයතන විසින් එය සපයනු ලැබේ. […]

වැඩිදුර කියවන්න