ශාන්ත ලුවී, එම්ඕ හි බොහෝ හෝටල් වලින් එකක් වන මැරියට් ශාන්ත ලුවී බටහිර ප්‍රාන්තය විසින් මළුව. මිසූරි හි ශාන්ත ලුවී හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තු ගත කරයි: මිඩ් ඇමරිකා ශාන්ත ලුවී ගුවන් තොටුපල (බීඑල්වී) ශාන්ත ලුවී ලැම්බර්ට් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (එස්ටීඑල්) […]

වැඩිදුර කියවන්න