ඇල්පෙනා ගුවන් තොටුපල අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන බිග් බෙයාර් ලොජ් වෙතින් හිරු බැස යන දසුනක්. ඇල්පෙනා කවුන්ටි ප්‍රාදේශීය ගුවන් තොටුපල (ඒපීඑන්) සඳහා ඩෙල්ටා සම්බන්ධතාවය සපයන අතර එමඟින් ඩෙට්‍රොයිට් සහ පෙල්ස්ටන් වෙත ගුවන් ගමන් ලබා දේ. ඇල්පෙනා වෙත සමීපතම හෝටලය […]

වැඩිදුර කියවන්න