එඩ්මන්ට් ලෙක්සින්ටන්, එම්ඒ හි බෙඩ්ෆර්ඩ් හි හැන්ස්කොම් පිටිය අසල ඇති හෝටල් වලින් එකකි. ලෝරන්ස් ජී. හැන්ස්කොම් ෆීල්ඩ් (බීඊඩී) යනු මැසචුසෙට්ස් හි බෙඩ්ෆර්ඩ් හි පිහිටි ගුවන් තොටුපලයි. එය සේවය කරනු ලබන්නේ නැන්ටුකට් වෙත ගුවන් ගමන් ලබා දෙන සදර්න් එයාර්වේස් එක්ස්ප්‍රස් විසිනි. බෙඩ්ෆර්ඩ් බොස්ටන් නගරයට ආසන්නයේ ඇති අතර, ඊටත් වඩා විශාල ගුවන් ගමන් ගණනාවකට [...]

වැඩිදුර කියවන්න