බටහිර වර්ජිනියා තාක්‍ෂණය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන වින්ඩ්හැම් බෙක්ලිගේ ද හොවාර්ඩ් ජොන්සන්. බටහිර වර්ජිනියා විශ්ව විද්‍යාල තාක්‍ෂණ ආයතනයට සමීපතම හෝටලය නම් 3-මයික්‍රටෙල් තාක්‍ෂණික හෝටල් සහ නැගෙනහිර බෙක්ලි ඊස්ට් ය. මෙම හෝටලය කැම්පස් සිට කි.මී 2.4 ක් හෝ සැතපුම් 1.4 ක් isතින් ය. කාමර නිදා ගන්නේ […]

වැඩිදුර කියවන්න

ද ස්ලීප් ඉන් බීවර් - බටහිර වර්ජිනියාවේ බෙක්ලි හි රාලේ කවුන්ටි ගුවන් තොටුපල අසල ඇති හෝටල් වලින් එකක්. රාලේ කවුන්ටි අනුස්මරණ ගුවන් තොටුපල (BKW) යනු බටහිර වර්ජිනියාවේ බෙක්ලි හි පිහිටි ගුවන් තොටුපලයි. එයට සේවය කරන්නේ චාලට් සහ පාකර්ස්බර්ග් වෙත ගුවන් ගමන් ලබා දෙන සමෝච්ඡා ගුවන් සේවය විසිනි. සමීපතම හෝටලය […]

වැඩිදුර කියවන්න

බටහිර වර්ජිනියා හි බෙක්ලි හි පිහිටි හෝටල් ගණනාවකින් එකක් වන මළුව බෙක්ලි. බටහිර වර්ජිනියා හි බෙක්ලි හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන කරුණු වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි: රාලේ කවුන්ටි අනුස්මරණ ගුවන් තොටුපල (බීකේඩබ්ලිව්) බටහිර වර්ජිනියා විශ්ව විද්‍යාල තාක්‍ෂණ ආයතනය මෙහි තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න […]

වැඩිදුර කියවන්න