ඇලෙයන්ස් නාගරික ගුවන් තොටුපල අසල හෝටලයක් වන හොලිඩේ ඉන් එක්ස්ප්‍රස් සන්ධානය. ෆෝට් වර්ත් ඇලයන්ස් ගුවන් තොටුපල සමඟ පටලවා නොගත යුතු අතර, ඇලයන්ස් නාගරික ගුවන් තොටුපල (ඒඅයිඒ) පිහිටා ඇත්තේ නෙබ්‍රස්කා හි ය. එය සපයනු ලබන්නේ ඩෙන්වර් වෙත ගුවන් ගමන් ලබා දෙන ඩෙන්වර් එයාර් සම්බන්ධතාවයෙනි. […]

වැඩිදුර කියවන්න