චිකාගෝ ඕහර් හරහා සංචාරකයින්ට හෝටලයකට යාමට ගුවන් තොටුපල දේපල හැර යාමට අවශ්‍ය නැත. ඕහර් වෙත සමීපතම හෝටලය වන්නේ හිල්ටන් චිකාගෝ ඕහර් ගුවන් තොටුපල වන අතර එය ගෘහස්ථ පර්යන්තයට ගෘහස්ථ ඇවිදීමේ මාර්ගයකින් සම්බන්ධ වේ. චිකාගෝ ඕහර් ගුවන් තොටුපල අසල ඇති අනෙකුත් හෝටල්: ඕහර් හි හොඳම බටහිර ✰✰✰ 2.8 km (සැතපුම් 1.7): ගුවන් තොටුපල […]

වැඩිදුර කියවන්න