ග්‍රාන්ට් වීදියේ තානායම - බ්ලූමින්ටන්, අයි යූ බ්ලූමින්ටන් අසල ඇති එක් හෝටලයකි. බ්ලූමින්ටන් හි ඉන්දියානා විශ්ව විද්‍යාලයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ තරු 4 ග්‍රාන්ට් ස්ට්‍රීට් ඉන්-බ්ලූමින්ටන්, එනම් කි.මී .1.3 ක් හෝ සැතපුම් 0.8 ක් isතින් ය. කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා ගනී. ඇති කාමර තිබේ […]

වැඩිදුර කියවන්න