ස්ටැඩ්බිල්ඩ් මුන්චෙන්
මෙම තනතුරු ජර්මනියේ මියුනිච් හි පහත දැක්වෙන උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් ලැයිස්තුගත කරයි:

ගුවන් තොටුපල

ආකර්ෂණ

ව්යාපාරික

නගර මධ්‍යස්ථානය

නැගෙනහිර නැවතුම්පොල (ඔස්ට්බාන්හොෆ්)

මියුනිච් මධ්‍යම ස්ථානය (හවුප්ට්බාන්හොෆ්)

මියුනිච් පුහුණු ස්ථානය (ZOB) - නැතහොත් මියුනිච් මධ්‍යම ස්ථානය බලන්න

මියුනිච් ජාත්‍යන්තර පාසල

විශ්ව විද්යාලය

අදහස් වසා දමා ඇත.