ඔස්ට්බාන්හෝෆ්
මියුනිච් හි නැගෙනහිර දුම්රිය ස්ථානය (ඔස්ට්බාන්හොෆ්) මියුනිච් හි ප්‍රධාන දුම්රිය ස්ථාන දෙකෙන් එකකි. අනිත් එක තමයි මියුනිච් මධ්‍යම ස්ථානය (හවුප්ට්බාන්හොෆ්)  ප්‍රායෝගිකව සියලුම දුර ගමන් දුම්රියන් මඟින් සේවය කරනු ලබයි. නමින්ම පෙනෙන පරිදි, ඔබ මියුනිච් නගරයට නැගෙනහිරින් සල්ස්බර්ග්, ඉන්ස්බruක් හෝ බර්ච්ටෙස්ගාඩන් වැනි ස්ථාන ගණනාවක සිට පැමිණියහොත් ඔබට හමුවන මියුනිච් හි පළමු විශාලතම දුම්රිය ස්ථානය නැගෙනහිර දුම්රිය ස්ථානය වේ.

 

මියුනිච් හි නැගෙනහිර දුම්රිය ස්ථානයට සමීපතම හෝටලය වන්නේ එයයි සැලසුම් හෝටලය ස්ටැඩ් රොසෙන්හයිම් අයි වීදිය හරහා පිහිටා ඇති.

ඕර්ලියන්ස්ප්ලැට්ස් 6 ඒ, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81667 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 2

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට


 

මියුනිච් ඊස්ට් ස්ටේෂන් අසල ඇති අනෙකුත් හෝටල්:

මළුවේ නැගෙනහිර මැරියට් මියුනිච් සිටි විසිනි අයි: 0.4 km (සැතපුම් .25)

ඕර්ලියන්ස්ටාස් 81-83, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81667 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

 

මොටෙල් වන් මුන්චෙන් සිටි ඕස්ට් අයි: 0.6 km (සැතපුම් .37)

ඕර්ලියන්ස්ට්‍රාස් 87, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81667 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

 

mk හෝටලය මුන්චෙන් මැක්ස් වෙබර් ප්ලැට්ස් අයි: 0.9 km (සැතපුම් .55)

අයින්ස්ටයින්. 34, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81675 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 2

පිටවීම: පෙ.ව.

 

හිල්ටන් මියුනිච් නගරය අයි: 0.9 km (සැතපුම් .55)

රොසෙන්හයිමර් ශාන්ත. 15, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81667 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 4

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

 

මොටෙල් වන් මුන්චෙන් - ඩොයිස්චස් කෞතුකාගාරය අයි: 1.1 km (සැතපුම් .7)

රබ්ල්ස්ට්‍රැසේ 2, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81669 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

මුන්චෙන්- බහ්න්හොෆ් මුන්චෙන් ඔස්ට්- අන්ටර්ෆර්හ්රුං- වොන් ග්ලයිස් 1 රිච්තුං ග්ලයිස් 14 ද්වී අන්ත 2.4.2010
නිවාඩු නිකේතන මියුනිච් - ලියුචෙන්බර්ග්‍රිං අයි: 1.1 km (සැතපුම් .7)

ලියුචෙන්බර්ග්‍රිං 20, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81677 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටවීම: පෙ.ව.

 

ඩෙරාග් විසින් රචිත ලිවිං හොටල් ඇම් ඩොයිෂන් කෞතුකාගාරය අයි: 1.1 km (සැතපුම් .7)

රබ්ල්ස්ට්ර්. 10, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81669 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටවීම: පෙ.ව.

 

නිවාඩු නිකේතන මියුනිච් නගර මධ්‍යස්ථානය අයි: 1.2 km (සැතපුම් .75)

හොච්ස්ට්ර්. 3, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81669 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

 

නොවොටෙල් මුන්චෙන් නගරය අයි: 1.2 km (සැතපුම් .75)

Hochstraße 11, Au-Haidhausen, 81669 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

 

අර්බචර් හෝටලය අයි: 1.2 km (සැතපුම් .75)

ඕර්බචර් ස්ට්‍රැස් 5, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81541 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළත් වීම: සවස 2 සිට 10 දක්වා

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

 

හෝටලය මුන්චෙන් මාලිගය අයි: 1.3 km (සැතපුම් .8)

ට්‍රොගර්ස්ට්‍රේස් 21, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81675 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 3

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

 

ප්‍රින්ස් හෝටලය අයි: 1.4 km (සැතපුම් .9)

Hochstrasse 45, Au-Haidhausen, 81541 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: ප.ව. 2

පිටත් වීම: ප.ව. 12 ට

 

මාරියායිල්ෆ් හෝටලය අයි: 1.5 km (සැතපුම් .93)

ලිලියන්ස්ට්ර්. 83, ඕ-හයිඩ්හවුසන්, 81669 මියුනිච්, ජර්මනිය

ඇතුළු වීම: සවස 2 සිට ප.ව. 7 දක්වා

පිටත් වීම: උදෑසන 7 සිට 30 දක්වා

ආශ්රිත:

මියුනිච් ගුවන් තොටුපල අසල හෝටල්

මියුනිච් නත්තල් වෙළෙඳපොළ අසල හෝටල්

ඔක්ටෝබර්ෆෙස්ට් අසල හෝටල්

බහන්හෝෆ් මුන්චෙන් ඔස්ට්