මයාමි

මයාමි, ෆ්ලොරිඩා

 

 

 

ෆ්ලොරිඩාවේ මියාමි හි පහත දැක්වෙන උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් මේවාය:

 

මයාමි බීච්

මියාමි ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ

මයාමි විශ්ව විද්‍යාලය (යූඑම්)

 

 

 

ආශ්රිත:

වෙනත් නගර සහ නගර වල හෝටල්