ගල් ආරුක්කු පාලම, මිනියාපොලිස්

මිනසෝටා, මිනසෝටා හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් මේවාය:

ගුවන් තොටුපල

ඇමරිකන් මල්ලා

 

 

මිනියාපොලිස් කාලගුණය