නිව් යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන රෙසිඩන්ස් ඉන් බිංහැම්ටන්.

නිව් යෝර්ක් ප්‍රාන්තයේ බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන රෙසිඩන්ස් ඉන් බිංහැම්ටන්.

 

 

 

 

 

බිංග්ටන් හි රෙසිඩන්ස් හි මුළුතැන්ගෙයක් සහිත කාමරයක්.

බිංග්ටන් හි රෙසිඩන්ස් හි මුළුතැන්ගෙයක් සහිත කාමරයක්.

එම බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලයට ආසන්නතම හෝටලය 3-තරු වේ පදිංචි ඉං බිංග්හැම්ටන් එනම් කිලෝමීටර් 1 ක් හෝ සැතපුම් 0.6 ක් .තින් ය.

කාමර තුන හෝ පහක් දක්වා නිදාගෙන සිටින අතර මුළුතැන්ගෙය පිරී ඇත. නිදන කාමර දෙකේ කට්ටල ද්වි මට්ටමේ වන අතර ගිනි උදුනක් ඇත. සිල්ලර බඩු බෙදා හැරීම සහ අවන්හල් වලින් බෙදා හැරීම වැනි උදෑසන ආහාරය ලබා ගත හැකිය.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ. කුඩා වෙළඳපොලක් ද ඇත.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

4610 වෙස්ටල් පාක්වේ නැගෙනහිර, වෙස්ටල්, NY 13850, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති අනෙකුත් හෝටල්:

 

 

 

 

ගුණාත්මක තානායම් සහ හැම්ප්ටන් තානායම් ස්ථාන ද ඒ ආසන්නයේ ඇත. මළුවක් ද ඇත.

 

 

 

 

 

 

උසස් තත්ත්වයේ හෝටල් සහ කාමර වෙස්ටල් බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය අසල

 

 

 

 

විශ්ව විද්‍යාලය අසල ගුණාත්මක තානායම් සහ කාමර වෙස්ටල් බිංග්හැම්ටන් හි කාමරයක්.

විශ්ව විද්‍යාලය අසල ගුණාත්මක තානායම් සහ කාමර වෙස්ටල් බිංග්හැම්ටන් හි කාමරයක්.

තරු 3 යි උසස් තත්ත්වයේ හෝටල් සහ කාමර වෙස්ටල් බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය අසල කැම්පස් සිට කි.මී 1.1 ක් හෝ සැතපුම් 0.7 ක් isතින් වේ.

කාමර තුනක් හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී. හවුල් මුළුතැන්ගෙයකට ප්‍රවේශය ඇති අතර සිල්ලර බඩු බෙදා හැරීම තිබේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා ඇමරිකානු සහ ජපන් ආහාර අතර තෝරා ගත හැකි අවන්හල් දෙකක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 4 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

4105 වෙස්ටල් පාර්ක්වේ, වෙස්ටල්, NY 13850, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

හැම්ප්ටන් තානායම් සහ සූට්ස් බිංග්හැම්ටන්/වෙස්ටල්

 

 

 

 

හැම්ප්ටන් තානායම් සහ සූට්ස් බිංග්හැම්ටන්/වෙස්ටල්.

හැම්ප්ටන් තානායම් සහ සූට්ස් බිංග්හැම්ටන්/වෙස්ටල්.

තරු 3 යි හැම්ප්ටන් තානායම් සහ සූට්ස් බිංග්හැම්ටන්/වෙස්ටල් බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලයට කි.මී .1.4 ක් හෝ සැතපුම් 0.8 ක් isතින් පිහිටා ඇත.

කාමර තුනක්, හතරක් හෝ පස් දෙනෙකු දක්වා නිදා ගනී. ඔවුන් පැමිණෙන්නේ ශීතකරණයක් සහ මයික්‍රෝවේව් උදුනක් සමඟ වන අතර සමහර කිං සූට් වල මුළුතැන්ගෙයක් තිබේ. ඊට අමතරව, උදෑසන ආහාරය ලබා ගත හැකිය.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා කුඩා වෙළඳපොලක් සහ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළත් වේ. ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

3708 වෙස්ටල් පාක්වේ නැගෙනහිර, වෙස්ටල්, NY 13850, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

මළුව බිංග්හැම්ටන්

 

 

 

 

මළුව බිංග්හැම්ටන්.

මළුව බිංග්හැම්ටන්.

තරු 3 යි මළුව බිංග්හැම්ටන් බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලයට කි.මී .1.4 ක් හෝ සැතපුම් 0.8 ක් isතින් පිහිටා ඇත.

කාමර තුනක් හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන කුඩා බාර් එකක් සමඟ පැමිණේ. උදෑසන ආහාරය ද ලබා ගත හැකිය.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා කුඩා වෙළඳපොලක් සහ ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ඇතුළත් වේ. ජැකුසියක් සහිත ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකයක් ද ඇත.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

3801 වෙස්ටල් පාක්වේ නැගෙනහිර, වෙස්ටල්, NY 13850, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලය අසල ඇති තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

බිංග්හැම්ටන් විශ්ව විද්‍යාලයේ ගුවන් ඡායාරූපයආශ්රිත:

නිව් යෝර්ක් හි බිංග්හැම්ටන් හි හෝටල්

අනෙකුත් විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල අසල හෝටල්

නොමිලේ වාහන නැවැත්වීම සහිත තවත් හෝටල්