බටහිර වර්ජිනියා තාක්‍ෂණය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන වින්ඩ්හැම් බෙක්ලිගේ ද හොවාර්ඩ් ජොන්සන්.

බටහිර වර්ජිනියා තාක්‍ෂණය අසල ඇති එක් හෝටලයක් වන වින්ඩ්හැම් බෙක්ලිගේ ද හොවාර්ඩ් ජොන්සන්.

 

 

 

 

 

බෙක්ලි ඊස්ට් හි මයික්‍රොටෙල් තානායම් සහ සූට්.එම බටහිර වර්ජිනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ තාක්‍ෂණ ආයතනයට සමීපතම හෝටලය 3-තරු වේ බෙක්ලි ඊස්ට් හි මයික්‍රොටෙල් තානායම් සහ කාමර. මෙම හෝටලය කැම්පස් සිට කි.මී 2.4 ක් හෝ සැතපුම් 1.4 ක් isතින් ය.

කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව මයික්‍රෝවේව් උදුනක් සහ ශීතකරණයක් ද ඇත. ඊට අමතරව, උදෑසන ආහාරය ලබා ගත හැකිය.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

1001 සවුත් අයිසන්හවර් ඩ්‍රයිව්, බෙක්ලි, ඩබ්ලිව්වී 25801, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

බටහිර වර්ජිනියා ටෙක් අසල වෙනත් හෝටල්

 

 

 

 

ඒ අසල ඇති තවත් හෝටලයක් හොවාර්ඩ් ජොන්සන්ගේ පිහිටීමයි. ස්මාර්ට් හෝටලය මෙන්ම ස්මාර්ට් දිගු කළ නවාතැන් ද ඇත.

 

 

 

 

 

 

හොවාර්ඩ් ජොන්සන් විසින් වින්ඩම් බෙක්ලි විසිනි

 

 

 

 

වින්ඩම් බෙක්ලිගේ හෝවර්ඩ් ජොන්සන්ගේ කාමරයක්.තරු 2 යි හොවාර්ඩ් ජොන්සන් විසින් වින්ඩම් බෙක්ලි විසිනි කැම්පස් සිට කි.මී 2.7 ක් හෝ සැතපුම් 1.62 ක් isතින් වේ.

කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර ශීතකරණයක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව මයික්‍රෝවේව් උදුනක් සහ කෝපි සාදන්නෙකු ද ඇත. උදෑසන ආහාරය ද ලබා ගත හැකිය.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

1907 හාපර් පාර, බෙක්ලි, ඩබ්ලිව්වී 25801, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

ස්මාර්ට් දිගු කළ රැඳී සිටීම

 

 

 

 

ස්මාර්ට් දීර්‍ග කරන ලද නවාතැනේ කාමරයක්.කලින් රෝඩ්වේ තානායම, තරු 2 ​​යි ස්මාර්ට් දිගු කළ රැඳී සිටීම බටහිර වර්ජිනියා ටෙක් සිට කි.මී 2.8 ක් හෝ සැතපුම් 1.7 ක් isතින් වේ.

කාමර දෙකක හෝ හතර දෙනෙකු දක්වා නිදා ගනී.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව දහවල් 3 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා වේ. එම පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

1909 හාපර් පාර, බෙක්ලි, ඩබ්ලිව්වී 25801, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

 

 

ස්මාර්ට් හෝටලය

 

 

 

 

ස්මාර්ට් හෝටලය.කලින් ඉකොනෝ ලොජ් එකක් වූ ද ස්මාර්ට් හෝටලය කැම්පස් සිට කි.මී 2.8 ක් හෝ සැතපුම් 1.7 ක් isතින් වේ.

කාමර දෙකක පුද්ගලයින්ට නිදා ගත හැකි අතර උදෑසන ආහාරය තිබේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සලසයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව දහවල් 3 සිට රාත්‍රී 10 දක්වා වේ. එම පිටත් වීමේ වේලාව උදෑසන 11 යි.

1909 හාපර් පාර, බෙක්ලි, ඩබ්ලිව්වී 25801, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය

 

 

 

 

බටහිර වර්ජිනියා ටෙක් අසල තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

බටහිර වර්ජිනියා විශ්ව විද්‍යාල මුද්‍රාවආශ්රිත:

බෙක්ලි වල හෝටල්

අනෙකුත් විද්‍යාල සහ විශ්ව විද්‍යාල අසල හෝටල්

නොමිලේ වාහන නැවැත්වීම සහිත තවත් හෝටල්