විද්‍යාල වීදිය - පරිදර්ශනය
කනෙක්ටිකට් හි නිව් හැවන් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් මේවාය:

ඇල්බර්ටස් මැග්නස් විද්‍යාලය