මේවා වොෂිංටන් ඩීසී අසල වොෂිංටන් ඩලස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලේ (අයිඒඩී) ධාරාවයි:

 

 

 

 

 

 

සෞදි අරාබි ගුවන් සමාගමේ බෝයිං 747-468 (HZ-AIV) වොෂිංටන් ඩලස් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලෙන් පිටත් වේ
ආශ්රිත:

ඩලස් ගුවන් තොටුපල පැමිණීම

ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය

වොෂිංටන් ඩීසී හි හෝටල්

ඩලස් ගුවන් තොටුපලෙන් ගුවන් ගමන්