රූප මගින් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය-රයිස් බ්ලොගර් සිට පික්බබේ

 

 

 

ටෙක්සාස් හි ඩලස් හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් මෙම තනතුරු ලැයිස්තුගත කරයි:

 

ඩලස් ආබොරෙටම් සහ උද්භිද උද්‍යාන

ඩලස් - ෆෝට් වර්ත් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල

ඩලස් ලව් ෆීල්ඩ්

ඩවුන්ටවුන්

දකුණු මෙතෝදිස්ත විශ්ව