ඇරිසෝනා හි ටක්සන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් (ටියූඑස්) දැනට පවතින පිටත්වීම් මේවා ය:

 

 

 

 

 

 

 

N397DA බෝයිං 737-832 (cn 30537 638) ඩෙල්ටා එයාර් ලයින්ස්. (8091059732)
ආශ්රිත:

ටක්සන් ගුවන් තොටුපල පැමිණීම

ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය

ටක්සන් හි හෝටල්

ටක්සන් ගුවන් තොටුපලෙන් ගුවන් ගමන්