නොවූටෙල් මුම්බායි ජුහු බීච්, ජුහු බීච් හි මුහුදු වෙරළේ පිහිටි එක් හෝටලයකි

නොවූටෙල් මුම්බායි ජුහු වෙරළ, ජුහු වෙරළේ ඇති එක් වෙරළ තීරයකි.

 

 

 

 

 

 

ජුහු වෙරළ තීරයේ වෙරළ තීරයේ පිහිටි හෝටල් වලට ජේ ඩබ්ලිව් මැරියට් සහ රමදා යන ස්ථාන ඇතුළත් වේ. නොවටෙල් මෙන්ම පුරවැසි හෝටලය ද ඇත.

 

 

 

 

 

 

ජේ ඩබ්ලිව් මැරියට් මුම්බායි ජුහු

 

 

 

 

ජේඩබ්ලිව් මැරියට් මුම්බායි ජුහු.ජේ ඩබ්ලිව් මැරියට් මුම්බායි ජුහු අයි: වායුසමීකරණය කළ කාමරවල පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු නිදා ගත හැකි අතර තේ/කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ.

කෑමට විකල්ප හයක් තිබේ. මේවාට ඉන්දියානු, ඉතාලි සහ චීන අවන්හල් මෙන්ම බේකරියක් ද ඇතුළත් ය.

අනෙකුත් හෝටල් පහසුකම් වලට එළිමහන් පිහිනුම් තටාක තුනක් සහ ජල ස්ලයිඩයක් ඇතුළත් වේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

ජුහු තාරා පාර, ජුහු, 400049 මුම්බායි, ඉන්දියාව

 

 

 

 

 

 

වින්ඩම් පාම් ග්‍රෝව් විසින් රාමදා ප්ලාසා

 

 

 

 

වින්ඩම් පාම් ග්‍රෝව් විසින් රමදා ප්ලාසා හි කාමරයක්.වින්ඩම් පාම් ග්‍රෝව් විසින් රාමදා ප්ලාසා අයි: වායුසමීකරණය කළ කාමර තුන්දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර තේ/කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ.

ඉන්දියානු, යුරෝපීය හෝ නැගෙනහිර ආසියානු කෑම වර්ග තෝරා ගැනීමට හෝටල් අවන්හල් කිහිපයක් තිබේ. වෙනත් හෝටල් පහසුකම් අතරට උණුසුම් තටාකයක් සහිත එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ. ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් ද ඇත.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 1 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

ජුහු තාරා පාර, ජුහු, 400049 මුම්බායි, ඉන්දියාව

 

 

 

 

 

 

නොවොටෙල් මුම්බායි ජුහු බීච්

 

 

 

 

නොවොටෙල් මුම්බායි ජුහු වෙරළේ කාමරයක්.නොවොටෙල් මුම්බායි ජුහු බීච් අයි: වායුසමීකරණය කළ කාමරවල පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු දක්වා නිදාගෙන කුඩා බාර් එකක් සමඟ පැමිණේ. ඔවුන් සතුව තේ/කෝපි සාදන්නෙකු ද සිටී.

ඉන්දියානු, ඉතාලි, ඇමරිකානු සහ චීන ඇතුළු විවිධ කෑම වර්ග පිරිනමන හෝටල් අවන්හල් හයක් තිබේ. අනෙකුත් හෝටල් පහසුකම් වලට ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානයක් සහ එළිමහන් පිහිනුම් තටාකයක් ඇතුළත් වේ.

අතිරේක ගාස්තුවක් සඳහා සුරතල් සතුන්ට රැඳී සිටිය හැකිය. සුරතල් කූඩ සහ භාජන ද තිබේ.

මීට අමතරව, මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 3 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

ජුහු බීච්, මහරාස්ට්‍රා, ජුහු, 400049 මුම්බායි, ඉන්දියාව

 

 

 

 

 

 

පුරවැසි හෝටලය

 

 

 

 

පුරවැසි හෝටලය.පුරවැසි හෝටලය අයි: කාමර තුන්දෙනෙකුට නිදා ගත හැකි අතර තේ/කෝපි සාදන්නෙකු සමඟ පැමිණේ. වායු සමීකරණය සහිත කාමර පිරිනැමේ.

හෝටල් පහසුකම් සඳහා ඉන්දියානු අවන්හලක් සහ බාර් එකක් ඇතුළත් වේ.

මෙම හෝටලය නොමිලේ වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ද සපයයි.

එම ඇතුළත් වීමේ වේලාව සවස 2 යි සහ පිටත් වීමේ වේලාව දහවල් 12 යි.

960, ජුහු තාරා පාර, ජුහු, 400049 මුම්බායි, ඉන්දියාව

 

 

 

 

ජුහු වෙරළ තීරයේ තවත් හෝටල් සඳහා මෙතැන ක්ලික් කරන්න ....

 

 

 

 

 

හිරු බැසීම ජුහු බීච් මුම්බායි 2015 01ආශ්රිත:

මුම්බායි හි හෝටල්