ජින් ජියැං කුළුණ, චීනයේ ෂැංහයි හි බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි.

ජින් ජියැං කුළුණ, චීනයේ ෂැංහයි හි බොහෝ හෝටල් වලින් එකකි.

 

 

 

 

 

 

මෙම තනතුරු චීනයේ ෂැංහයි හි පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් ලැයිස්තුගත කරයි:

 

ෂැංහයි හොංකියාඕ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (SHA)

ෂැංහයි පුඩොං ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (පීවීජී)

 

 

 

ෂැංහයිනංජින්ග් රෝඩ්පික් 4ආශ්රිත:

වෙනත් නගර සහ නගර වල හෝටල්