කැලිෆෝනියාවේ ඕක්ලන්ඩ් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් (ඕඒකේ) දැනට පවතින පිටත්වීම් මේවා ය:

 

 

 

 

 

 

 

 

බෝයිං 737-700, නිරිතදිග කැනියොන් බ්ලූ ඩබ්ලිව් චන්ද්‍රිකා පිඟාන වහලයේ (7526184430)
ආශ්රිත:

ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපල පැමිණීම

ගුවන් තොටුපල හෝටල් නාමාවලිය

ඕක්ලන්ඩ් වල හෝටල්

ඕක්ලන්ඩ් ගුවන් තොටුපලෙන් ගුවන් ගමන්