ඉතාලියේ රෝමයේ ඇති හොඳම හෝටලයක් වන රැඩිසන් බ්ලූ ජීඑච්ආර් රෝමයේ දර්ශනය.

ඉතාලියේ රෝමයේ ඇති හොඳම හෝටලයක් වන රැඩිසන් බ්ලූ ජීඑච්ආර් රෝමයේ දර්ශනය.

 

 

 

 

ඉතාලියේ රෝමයේ පහත සඳහන් උනන්දුවක් දක්වන ස්ථාන වලට සමීපතම හෝටල් පහත සඳහන් තනතුරු වලින් ලැයිස්තු ගත කෙරේ:

 

නගර මධ්‍යස්ථානය

කොලොසියම්

පැන්තියන්

රෝම ටර්මිනි

රෝම සංසදය

රෝමය - සියම්පිනෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (සීඅයිඒ)

රෝම ෆියුමිසිනෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල (FCO)

ට්‍රෙවි ෆවුන්ටන්

වතිකානුව

 

 

 

Piazza della republica hdrආශ්රිත:

වෙනත් නගර සහ නගර වල හෝටල්