Madison, Wisconsin

ຮູບພາບໂດຍ ເດວິດມາກ ຈາກ Pixabay

 

 

 

ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບອກລາຍຊື່ໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດສົນໃຈຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ Madison, Wisconsin:

 

ສູນພະລັງງານ Alliant

ສະ ໜາມ ບິນພາກພື້ນຂອງຄາວຕີ້ County (MSN)

ເມືອງ Madison

ວິທະຍາໄລ Edgewood

ມະຫາວິທະຍາໄລ Wisconsin - Madison

ໂຮງUໍ UW - ເບິ່ງ UW Madison