Stadtbild München
ຂໍ້ຄວາມເຫຼົ່ານີ້ບອກໂຮງແຮມທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຈຸດທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ເມືອງ Munich, ເຢຍລະມັນ:

ສະຫນາມບິນ

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ທຸລະກິດ

ສູນກາງເມືອງ

ສະຖານີຕາເວັນອອກ (Ostbahnhof)

ສະຖານີສູນກາງ Munich (Hauptbahnhof)

ສະຖານີລົດໄຟ Munich (ZOB) - ຫຼືເບິ່ງສະຖານີສູນກາງ Munich

ໂຮງຮຽນນາ International ຊາດ Munich

ວິທະຍາໄລ

ຄໍາເຫັນໄດ້ປິດ.