گتویک دارای دو پایانه است. همانطور که در مورد است هیترو، نزدیکترین هتل ها به فرودگاه گتویک با توجه به فاصله آنها تا نزدیکترین ترمینال مرتب شده اند.
محیط غربی در فرودگاه گاتویک - geograph.org.uk - 689061
ترمینال شمالی

ترمینال جنوبی

 

 

مرتبط:

ورود فرودگاه گتویک

حرکت فرودگاه گتویک

هتل های نزدیک فرودگاه گتویک با پارکینگ رایگان

فهرست هتلهای فرودگاه

هتل های لندن

نزدیک ترین هتل ها به هیترو