نگاهی اجمالی به ترمینال 5 ، هیترو ، سپتامبر 2010 - Flickr - PhillipCاز آنجا که هیترو لندن یکی از بزرگترین و شلوغ ترین فرودگاههای جهان است ، نزدیکترین هتلها با توجه به فاصله آنها تا هر ترمینال ذکر شده است.

ترمینال 1: بسته است.

ترمینال 2

ترمینال 3

ترمینال 4

ترمینال 5

 

مرتبط:

ورود فرودگاه هیترو

پروازهای فرودگاه هیترو

نزدیک ترین هتل ها به گتویک

هتل های نزدیک هیترو با پارکینگ رایگان

هتلهای دوستدار حیوانات خانگی در نزدیکی فرودگاه هیترو لندن.